hiện đại

Chỉ thị 05 tạo động lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Thành ủy Cà Mau đã xây dựng nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là “Tăng cường công