hiệu quả hoạt động của HĐND

Người đại biểu HĐND phải thật sâu sát và có bản lĩnh

Thông qua việc tiếp công dân, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, trên cơ sở đó, thường trực, các ban và đại