hộ cựu chiến binh nghèo

51 xã/phường, 427 ấp/khóm không còn hộ cựu chiến binh nghèo

5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp “Quỹ tương trợ” trên 12,3 tỷ đồng, nâng tổng quỹ Hội trên 50,8