hỗ trợ khẩn cấp

Huyện Trần Văn Thời: Cần được hỗ trợ khẩn cấp để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống

Ảnh hưởng của đợt thiên tai vừa qua, chủ yếu tác động từ các cơn bão số 5, 6 và 7, huyện Trần Văn Thời là địa phương bị tác động