hoạt động

Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau vẫn chưa đưa vào hoạt động

Tỉnh chưa ban hành quyết định, nhưng tới đây sẽ giao gần 5ha để Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau (Nhà máy) sử dụng vào mục đích xây