Hội nghị triển khai

Đảng ủy Dân chính đảng triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Ngày 26/8, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp