Kiện toàn

Kiện toàn, nâng chất hoạt động của ngành Tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Minh Hải thành lập ngày 23/9/1982 và sau khi tái lập tỉnh Cà Mau vào ngày 1/1/1997, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau được thành lập. Qua