Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa IX

Sẽ quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Phiên họp chiều 4/12, ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu tiến hành thông qua 25 Tờ trình của UBND

Quyết nghị những vấn đề quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo

Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX, diễn ra tuần qua, đã thông qua 27 báo cáo và 25 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, làm cơ sở cho