Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX

Trên 3,3 ngàn tỷ đồng xây dựng bệnh viện 1.200 giường

Bệnh viện được xây dựng chỉ quy mô 500 giường, tuy nhiên thực tế công suất sử dụng lên đến trên 920 giường. Cùng với đó, tỷ lệ chuyển viện cả