lợi ích lâu dài

Tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá còn chậm: Nguyên nhân do đâu?

Theo Kế hoạch số 72/KH-UBND của UBND tỉnh về việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I sẽ thực hiện lắp đặt cho