mục tiêu

Nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020

Năm 2020, cùng với dịch COVID-19, thiên tai, hạn hán đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, cũng như quá trình lao động sản xuất của người dân và doanh