nắng ấm

Gửi “nắng ấm” đến miền Trung

Miền Trung được mường tượng trong tôi từ thời đại học. Lớp tôi khi ấy có mấy bạn ở miền Trung. Bạn thường kể tôi nghe, quê bạn mùa nào cũng