Ngày sách Việt Nam

Từng bước xây dựng nền văn hóa đọc

Quyết định số 284/QĐ/TTg ngày 21/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 24/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đây là một quyết sách đã tiếp sức, làm hồi

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Với chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là “Ngày sách Việt Nam”. Ngày sách