Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát huy giá trị văn hóa các đền thờ Bác Hồ để phát triển du lịch

Cũng như nhiều nơi khác trên đất nước ta, ở Cà Mau, những đền thờ, phủ thờ, nhà sàn Bác Hồ vừa là di sản văn hóa của địa phương, vừa là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước