nghề hầm than

Nghề “đen mặt – sáng lòng”

Chẳng ai biết chính xác nghề hầm than đước có tự khi nào ở xứ cực Nam, những người lớn tuổi bảo rằng đã có khoảng 100 năm, được nhiều hộ