nguồn đầu tư

Thắt chặt chi tiêu, dành nguồn đầu tư cho những công trình trọng điểm, dự án mang tính đột phá

“Phải thắt chặt chi tiêu công, quản lý chặt chẽ chi tiêu thường xuyên; những hoạt động không mang lại lợi ích kinh tế, xã hội hoặc lợi ích thấp thì