Nguồn vốn tín dụng

Nguồn vốn tín dụng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã đóng góp vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc