Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII

(Baoanhdatmui.vn) - Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của