Nhà trí thức yêu nước

Nhà trí thức yêu nước – nhà cách mạng kiên cường

Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ghi dấu vai trò, sự đóng góp lớn lao của rất nhiều nhà hoạt