nhanh nhạy trong việc nắm tình hình

Chủ động, nhanh nhạy trong việc nắm tình hình

“Chủ động, nhanh nhạy trong việc nắm tình hình; thực hiện tốt việc định hướng nội dung tuyên truyền đối với cơ quan báo chí. Nhất là khắc phục khuynh hướng