nhiệm vụ phát triển kinh tế

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Thời gian qua, song hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh Cà Mau quan tâm phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, trong đó có