Nợ khó thu hồi

Gian nan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Bài 3: Doanh nghiệp công ích: Nợ khó thu hồi, bán không ai mua

Theo nội dung Công văn 911/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoàn thành cổ phần hóa theo từng