nội soi tiêu hóa

Hội thảo nội soi tiêu hóa

“Nội soi can thiệp điều trị bệnh lý đường tiêu hóa và những tiến triển mới trong nội soi tiêu hóa” là chủ đề của buổi hội thảo về Nội soi