Nước và biến đổi khí hậu

Hãy thay đổi thói quen sử dụng nước hàng ngày!

Năm 2020, Liên hợp quốc chọn chủ đề của Ngày Nước thế giới là “Nước và biến đổi khí hậu” (BĐKH) và chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới là