nuôi tôm hai giai đoạn

Nuôi tôm hai giai đoạn – lấy trọn lòng tin của dân

Nuôi được mật độ cao, kích cỡ tôm lớn, năng suất cao, bình quân 40 - 60 tấn/ha; nuôi được nhiều vụ trong năm do rút ngắn thời gian cải tạo,

Hiệu quả nuôi tôm hai giai đoạn theo công nghệ Biofloc

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau về việc phát triển và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, vừa qua Trung tâm