ổn định sinh kế

Ngăn chặn đánh bắt tận diệt thủy sản ven bờ: Cần ổn định sinh kế cho người dân ven biển

Do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, hơn một tháng qua, những hộ dân hành nghề khai thác thủy sản ven bờ ở nhiều địa phương không thể