phản biện xã hội

Góp ý phản biện xã hội 2 dự thảo luật

Ngày 11/3, Chủ tịch Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng cùng các Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến, góp ý phản biện xã hội