phấn đấu

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh cách mạng, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, giành lấy tự