Phiên họp kiểm điểm công tác

Nhanh chóng khởi động lại kinh tế, kết hợp phòng chống dịch hiệu quả

“Qua đại dịch, với biết bao khó khăn, thách thức đặt ra, nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải khởi động lại kinh tế một cách nhanh chóng, kết