Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh

Đi vào chiều sâu, không phô trương, không hình thức

“Ngày mai (1/10) tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn điều chuyển lịch thời vụ sản xuất, vì theo dự báo năm nay mùa khô đến sớm hơn cùng kỳ từ 1