Phòng Nông nhiệp và Phát triển nông thôn

Từ đầu năm đến nay: Huyện Năm Căn xảy ra 21 điểm sạt lở đất

Theo số liệu mới nhất của Phòng Nông nhiệp và Phát triển nông thôn huyện Năm Căn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 21 điểm sạt