Quảng Phú Cầu

Nghề làm hương ở Quảng Phú Cầu

Nghề làm hương liên quan đến thế giới tâm linh nên người dân làm rất cẩn thận, bằng tâm huyết và lòng yêu quý nghề của cha ông để lại. Để hoàn thành một nén hương, người thợ phải qua