sản xuất đã khai thác

Hướng mở từ cây keo lai

Cây keo lai đang chiếm lợi thế phát triển tại Cà Mau. Đất lâm phần thuộc hệ sinh thái ngọt với 54.000ha, trong đó đất đã trồng cây keo lai 8.500ha,