sò huyết

Một năm trúng mùa, được giá sò huyết

Tại một số địa phương trong tỉnh: Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển và một số xã vùng ven TP. Cà Mau: Tắc Vân, Định Bình, Hòa

Thêm “cần câu” để thoát nghèo

Nhờ thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, dự án “Nuôi sò huyết kết hợp với nuôi tôm sú trong