tác động kép

Quyết liệt những chỉ tiêu còn lại của năm dưới “tác động kép”

Cà Mau đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020