tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Nông nghiệp phải gắn với dịch vụ để tăng giá trị sản phẩm

Theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thì Cà Mau chọn lựa 6 ngành hàng chủ lực gồm tôm sinh thái, cua biển, lúa chất lượng cao, chuối, gỗ

Liên kết chuỗi trong thời hội nhập

Trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với 4 ngành hàng chủ lực, con tôm là ngành hàng đầu tiên được Cà Mau chọn để phát triển chuỗi giá trị. Với