tên đường

Đặt, đổi tên đường phải tính đến yếu tố quy hoạch và đầu tư lâu dài

Ngày 31/5, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp thông qua hồ sơ đặt tên đường, công trình