Thành đồng Tổ quốc

Mốc son chói lọi lịch sử cách mạng nơi “Thành đồng Tổ quốc”

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc chống thực dân và đế quốc xâm lược ở thế kỷ 20, nhân dân Nam Bộ một lòng kiên