thể chế

Nhiều tồn tại trong hoàn thiện thể chế

Hoàn thiện hệ thống thể chế là mục tiêu trọng tâm trong tiến trình cải cách hành chính. Nhiều năm qua, Cà Mau đã thể hiện sự quyết tâm trong việc