thích ứng biến đổi khí hậu

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu

Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng và đang ra sức thực hiện các biện pháp trong bảo vệ môi trường, ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH), trong