thiên nhiên

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 11: Phát triển du lịch Mũi Cà Mau gắn với văn hóa, thiên nhiên

Điểm nổi bật trong phát triển du lịch của tỉnh là xây dựng và phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau gắn với văn hóa và cảnh quan