Trung tâm Giải quyết TTHC

Hiến kế nâng chất dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua các giao dịch