truy tố sai

Cần một lời xin lỗi

Bị truy tố sai, gần 10 năm sau đã được minh oan, nhưng đến nay lời xin lỗi vẫn chưa được thực hiện.