truyền thống cách mạng

Vươn lên từ truyền thống cách mạng vẻ vang

80 năm về trước, tháng 12/1940, trong khí thế cách mạng hào hùng của Khởi nghĩa Nam Kỳ, thực hiện chỉ đạo của Xứ ủy, Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ