văn kiện Đại hội

Tập hợp ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân

Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đã thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên 1.252 cuộc, với hơn 25.553