xin lỗi

Cần một lời xin lỗi

Bị truy tố sai, gần 10 năm sau đã được minh oan, nhưng đến nay lời xin lỗi vẫn chưa được thực hiện.