» Chính Trị

17-11-2017 | 21:04 (577 lần truy cập)

Nâng cao chất lượng tác phẩm tuyên truyền về Chỉ thị 05

Chiều 17/11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, do ông Vũ Hữu Phê, Phó vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị làm trưởng đoàn có buổi khảo sát công tác lý luận chính trị năm 2017 và hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 tại Cà Mau.


»Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị B47-CM»
»Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên»Tỉnh không ngừng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận, từ năm 2015-2017, đã đưa đi đào tạo 6 tiến sĩ, 121 thạc sĩ, 478 cao cấp chính trị…

Thông qua hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về Chỉ thị 05, cùng với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, đã làm cho công chúng hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh chỉ rõ một số tồn tại hạn chế: Một số trung tâm bồi dưỡng chính trị thiếu tài liệu tham khảo trong học tập và giảng dạy; phương thức cấp kinh phí chưa đáp ứng đủ nhu cầu; cần sớm có văn bản nguồn quy định cụ thể về định mức, cơ quan chi khen thưởng các sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW…

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện học tập, noi gương Bác.

MỘNG THƯỜNG