Kết nối, liên thông hệ thống VIC với Trục liên thông quốc gia

Cà Mau đang dần hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho việc xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản trên địa bàn tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt, nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan; thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo dõi chỉ đạo điều hành được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm VIC đúng quy định; đăng tải kịp thời các thủ tục hành chính đã được ban hành lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường sử dụng chữ ký số, hộp thư điện tử.

Đối với các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử thành phần phải thường xuyên cập nhật thông tin; đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án ứng dụng CNTT khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành trong năm 2018 theo kế hoạch ứng dụng CNTT đã được phê duyệt…

Tại một diễn biến liên quan, nằm trong những mục tiêu quan trọng mà địa phương đặt ra trong lộ trình ứng dụng CNTT đến năm 2020 là xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh theo mô hình chính quyền điện tử. Hệ thống thông tin phục vụ cho việc xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức, phục vụ cho giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa nhà nước với doanh nghiệp, giữa nhà nước với công dân.

Bên cạnh đó sẽ ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính. Hoàn thiện các hệ thống thông tin về các đối tượng quản lý để làm cơ sở đổi mới thủ tục hành chính. Tin học hóa các thủ tục hành chính giúp cho công tác quản lý cán bộ, công chức nhanh gọn, chính xác.

Theo đó, để thực hiện được những mục tiêu trên, địa phương đã tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính công, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, chú trọng việc phát triển, ứng dụng CNTT một cách khoa học, toàn diện ở các cơ quan, đơn vị hành chính công theo định hướng Kiến trúc Chính quyền điện tử đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Ban Chỉ đạo CNTT Cà Mau, tỉnh sẽ nhanh chóng hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử theo hướng tạo lập, chia sẻ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính. Cùng với đó sẽ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể tái sử dụng cho những lần sau; đẩy mạnh khai thác phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cung cấp tiện ích cho người sử dụng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *