Phát động chương trình kích cầu tiêu dùng

Chương trình nhằm mục đích kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, kiềm chế lạm phát cũng như đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại tập trung, khuyến công, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường giao thương, liên kết trong đầu tư sản xuất kinh doanh.

Chương trình nhằm mục đích kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Về hạn mức khuyến mại được áp dụng, tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi là 100% theo quy định của Chính phủ; phạm vi áp dụng trên toàn tỉnh. Thời gian khuyến mãi được chia là 3 đợt, gồm trong tháng 7, tháng 8 và tháng 10.

Theo đó, tỉnh Cà Mau chỉ đạo phối hợp liên ngành, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, ngành nghề, các đơn vị, tổ chức có liên quan hưởng ứng, tham gia các hoạt động do ngành Công thương phát động nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *