Bảo hộ nhãn hiệu

Bảo hộ nhãn hiệu “Cua Năm Căn – Cà Mau”

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Cua Năm Căn - Cà Mau” vào cuối năm 2015 và Hội Thủy sản